Strona formalno – prawna dokumentacji projektowej placu zabaw

Zanim zacznie się zabawa – plac zabaw musi zostać zaprojektowany! Projekt placu zabaw musi zostać wykonany z dbałością o wszystkie detale, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dokumentacja projektowa placu zabaw to dość szerokie zagadnienie, które obejmuje wiele aspektów formalno – prawnych planowanej inwestycji. W przypadku jednego placu zabaw możemy mieć do czynienia z projektem koncepcyjny, budowalny i wykonawczym […]

Zanim zacznie się zabawa – plac zabaw musi zostać zaprojektowany! Projekt placu zabaw musi zostać wykonany z dbałością o wszystkie detale, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dokumentacja projektowa placu zabaw to dość szerokie zagadnienie, które obejmuje wiele aspektów formalno – prawnych planowanej inwestycji. W przypadku jednego placu zabaw możemy mieć do czynienia z projektem koncepcyjny, budowalny i wykonawczym – czym one się różnią, co zawierają i jakie jeszcze projekty branżowe należy wziąć pod uwagę przygotowując się do budowy placu zabaw?

Projekt koncepcyjny placu zabaw

Projekt koncepcyjny to projekt wykonywany przez inwestora lub dla inwestora (przez wybranego projektanta lub biuro projektowe). W tym nieformalnym dokumencie znajdują się zazwyczaj szkice i opisy planowanej inwestycji, zdjęcia referencyjne i/lub wizualizacje. Dzięki odpowiednio przygotowanemu projektowi koncepcyjnemu inwestor ma możliwość przekonania się, jak dane miejsce będzie wyglądało oraz jak będą rozłożone poszczególne strefy, urządzenia i konstrukcje. Projekt koncepcyjny się spodobał? Można przystąpić do przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Projekt budowlany placu zabaw

Projekt budowlany to formalny dokument, który należy złożyć w urzędzie, jeśli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z Ustawą o prawie budowlanym wszystkie urządzenia i konstrukcje na placu zabaw są obiektami małej architektury, więc ich wykonanie i posadowienie w gruncie wymaga stosownego projektu i zgłoszenia. Tym przepisom nie podlegają wyłącznie ogrody zabaw, w których odstępuje się od instalowania tradycyjnych urządzeń i konstrukcji zabawowych (np. huśtawek, zjeżdżalni, trampolin itp.) na rzecz wykorzystania elementów roślinnych, naturalnych krzywizn terenu bądź tzw. loose parts, czyli luźnych, niezwiązanych z gruntem elementów (np.: patyków, kamieni, plastrów drewna lub dużych klocków czy puzzli).

Wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się na formularzu urzędowym. Do wniosku należy dołączyć:

  • Projekt budowlany – zgodny z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; projekt budowlany składa się w czterech egzemplarzach;
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – na formularzu urzędowym;
  • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeśli jest wymagana, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

Co zawiera projekt budowlany placu zabaw?

Projekt budowlany musi zostać przygotowany na specjalistycznej mapie do celów projektowych (mapa sporządzona przez geodetę i opieczętowana przez odpowiedni urząd). Po zgłoszeniu zapotrzebowania na taką mapę należy uzbroić się w cierpliwość – czas oczekiwania wynosi zazwyczaj około 6-8 tygodni. Sam projekt musi zostać sporządzony przez architekta posiadającego odpowiednie uprawnienia z wpisem do Izby Architektów.  

Część formalno – prawna projektu budowlanego

  • Oświadczenie o zgodności projektu placu zabaw z przepisami;
  • Dokument (kserokopia) potwierdzający uprawnienia budowlane projektanta oraz wpis do Izby Architektów;
  • Aktualna mapa do celów projektowych.

Część opisowa projektu budowlanego

  • Opis przedmiotu inwestycji, czyli placu zabaw, który mamy zamiar wybudować;
  • Istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu;
  • Informacje o: ochronie kształtowania przestrzeni, wpływie eksploatacji górniczej, przewidywanych zagrożeniach dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników, obszarze oddziaływania inwestycji oraz bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

Część rysunkowa projektu budowlanego

To szczegółowy projekt zagospodarowania terenu, czyli rodzaju i liczby zaplanowanych urządzeń, ich usytuowania na terenie itp.

Załączniki do projektu budowlanego

Do projektu można dołączyć dodatkowo informacje, mapki, rysunki i szkice, zdjęcia oraz karty katalogowe, które pozwalają dookreślić to, co dokładnie jest planowane w ramach inwestycji.

Dodatkowe projekty branżowe

W przypadku, gdy na placu zabaw zaplanowano urządzenia wodne bądź urządzenia wymagające zasilania elektrycznego (lub po prostu oświetlenie!) – konieczne będzie doprowadzenie mediów oraz podłączenie się do nich. W tym celu należy przygotować lub zlecić przygotowanie projektów branżowych, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów i odpowiednimi urzędami.

Projekt wykonawczy placu zabaw

Projekt wykonawczy placu zabaw to ogólne i szczegółowe rysunki oraz rysunki i opisy techniczne, dzięki którym wykonawca będzie mógł zrealizować projekt. Rolę projektu wykonawczego może pełnić projekt koncepcyjny, jeśli został wykonany z należytą starannością i szczegółowością – np. jeśli oprócz informacji, że w danym miejscu będzie pagórek czy ławka, pojawiają się również jego / jej rozmiary i dokładna lokalizacja względem innych urządzeń i konstrukcji. Do projektu wykonawczego dołączone jest zestawienie gotowych elementów od producenta urządzeń i konstrukcji zabawowych oraz wszystkich materiałów niezbędnych do stworzenia miejsca rekreacji dla dzieci (nawierzchnia bezpieczna, roślinność, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie – jeśli przewidziano jego postawienie).

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.