Przepisy dotyczące publicznego placu zabaw – normy bezpieczeństwa

Publiczny plac zabaw powinien spełniać szereg przepisów, być zgodny z zapisami Ustawy o prawie budowlanym oraz Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto wyposażenie placu zabaw oraz jego nawierzchnia muszą być zgodne z normami Unii Europejskiej: PN-EN 1176 (będącej zbiorem wytycznych dotyczących wyposażenia placów zabaw) oraz PN-EN 1177 (będącej zbiorem wytycznych dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw). Sprawdź […]

Publiczny plac zabaw powinien spełniać szereg przepisów, być zgodny z zapisami Ustawy o prawie budowlanym oraz Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto wyposażenie placu zabaw oraz jego nawierzchnia muszą być zgodne z normami Unii Europejskiej: PN-EN 1176 (będącej zbiorem wytycznych dotyczących wyposażenia placów zabaw) oraz PN-EN 1177 (będącej zbiorem wytycznych dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw). Sprawdź jakie muszą być spełnione przepisy dotyczące publicznego placu zabaw i jak stworzyć publiczny plac zabaw dla dzieci, który będzie równocześnie bezpiecznym i inspirującym miejscem do swobodnej aktywności dla najmłodszych członków naszego społeczeństwa?

Publiczny plac zabaw – musi być bezpieczny!

Publiczny plac zabaw z założenia jest miejscem, które będzie eksploatowane w sposób intensywny, indywidualnie i grupowo, przez dzieci w różnym wieku i z różnymi potrzebami. Dlatego jego wyposażenie powinno być maksymalnie różnorodne i atrakcyjne, ale również: trwałe, wytrzymałe i odporne na uszkodzenia czy akty wandalizmu. Tutaj szczególnie ważne są solidne konstrukcje wszystkich urządzeń oraz ich właściwe zakotwiczenie w gruncie, regularne (i częste!) przeglądy, naprawy przeprowadzane na bieżąco i dbanie o czystość placu zabaw. 

O bezpieczeństwie użytkowników publicznego placu zabaw zadecyduje jakość wyposażenia i nawierzchni amortyzującej, odpowiednie zaplanowanie ciągów komunikacyjnych oraz wyposażenie placu zabaw w czytelny dostępny dla wszystkich użytkowników – regulamin placu zabaw (zapoznanie z jego zapisami to obowiązek wszystkich osób korzystających z placu zabaw!).Oczywiście każdy element małej architektury zastosowany na placu zabaw musi być zgodny z właściwymi przepisami i unijnymi normami. Jakie przepisu i normy regulują kwestie związane z bezpieczeństwem publicznych placów zabaw?

Dzieci bawiące się na placu zabaw wyposażonym w liny.

Najważniejsze przepisy dotyczące publicznego placu zabaw

Inwestor planujący budowę placu zabaw musi stosować się do przepisów zawartych w dwóch dokumentów: 

  • Ustawy o prawie budowlanym – dokument reguluje kwestie związane z instalacją na terenie placu zabaw obiektów małej architektury, którymi są wszystkie urządzenia i konstrukcje zabawowe, a także m.in. kosze na śmieci i ławki
  • Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dokument reguluje kwestie usytuowania placów zabaw w stosunku m.in. do innych obiektów, dróg i parkingów.

Obie kwestie szczegółowo opisaliśmy w artykule: Prawo budowlane a plac zabaw – jakie normy muszą zostać spełnione.

Plac zabaw który spełnia przepisy dotyczące publicznego placu zabaw i jest dostosowany do potrzeb dzieci.

Normy bezpieczeństwa dla placów zabaw

Wszystkie urządzenia i konstrukcje zabawowe na placu zabaw oraz nawierzchnia placu zabaw podlegają z kolei zunifikowanym normom bezpieczeństwa. Każdy producent placów zabaw powinien na prośbę inwestora – móc dostarczyć odpowiedni certyfikat lub deklarację zgodności każdego urządzenia / konstrukcji z odpowiednią normą.

Jakie normy bezpieczeństwa są stosowane w kontekście urządzeń i konstrukcji oraz nawierzchni na placach zabaw?

Norma PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie

Norma PN-EN 1176 jest zbiorem wytycznych dla wyposażenia placów zabaw. Znajdziemy w niej szczegółowy opis wymogów bezpieczeństwa, informacje o strefach bezpieczeństwa wokół urządzeń / konstrukcji oraz metody ich obliczania, opis metod badania bezpieczeństwa urządzeń / konstrukcji oraz wytyczne dotyczące sposobów prawidłowego instalowania i konserwacji urządzeń / konstrukcji, a także zasady ich bezpiecznego użytkowania (indywidualnego i grupowego).

Norma PN-EN 1176 została podzielona na kilkanaście części, które opisują szczegółowo warunki instalowania poszczególnych rodzajów urządzeń / konstrukcji, np. w PN-EN 1176-2 znajdziemy dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek, w PN-EN 1176-3 – dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni, a w PN-EN 1176-11 – dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej, konstrukcji linowych, czyli tzw. lineariów. Ponadto norma PN-EN 1176, w części siódmej przedstawia dokładne wytyczne dotyczące instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji urządzeń na placach zabaw.

Norma PN-EN 1177 – nawierzchnie placów zabaw

Norma PN-EN 1177 jest zbiorem wytycznych dotyczących doboru odpowiedniego rodzaju nawierzchni bezpiecznej na plac zabaw. Znajdziemy w niej szczegółowo opisane cechy nawierzchni naturalnych (darni / gleby, piasku, kory, wiórów i żwiru) oraz metody obliczeniowe, pozwalające na analizę cech nawierzchni syntetycznych pod kątem ich właściwości amortyzujących oraz dobranie nawierzchni odpowiedniej dla danego placu zabaw (jako całości lub w konkretnych obszarach).

Obowiązkiem inwestora jest dobranie nawierzchni posiadającej odpowiednie właściwości amortyzujące, dopasowane do wysokości urządzeń / konstrukcji (najistotniejszą wytyczną jest w tym przypadku wysokość swobodnego upadku / krytyczna wysokość wypadku, czyli HIC) oraz umieszczenie jej w całej strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia / konstrukcji (wielkość strefy bezpieczeństwa zależy od współczynnika HIC dla danego urządzenia / konstrukcji). W normach bezpieczeństwa znajdziemy wzory i metody obliczeniowe, pozwalające na obliczenie wielkości strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.

Podsumowanie

Publiczny plac zabaw to miejsce, z którego korzystają dzieci w różnym wieku, z różnymi potrzebami i w grupach o różnej liczebności. Inwestycja musi charakteryzować się ponadprzeciętną trwałością, wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu. Każdy element publicznego placu zabaw powinien bezwzględnie spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa (przede wszystkim PN-EN 1176 i PN-EN 1177) oraz być zgodny z postanowieniami Ustawy o prawie budowlanym oraz regulacjami Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.