Jak uzyskać dofinansowanie na plac zabaw w przedszkolu lub szkole?

Pomysł na plac zabaw to… dobry pomysł. Jednak zanim zaczniemy planowanie i projektowanie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci – musimy zabezpieczyć na ten cel odpowiednią ilość środków finansowych. Koszt zagospodarowania i wyposażenia około 200 m2 terenu może wynieść nawet 250 tyś zł.
Pobierz darmowy poradnik – ebook dla właścicieli przedszkoli TUTAJ

Im większy i lepiej urządzony ma być plac zabaw – tym wyższe będą koszty całej inwestycji. Sprawdźmy gdzie i jak możemy ubiegać się o fundusze na place zabaw dla przedszkoli.

Gdzie ubiegać się o dotację na plac zabaw?

Przedszkola mogą pozyskiwać zewnętrzne fundusze na place zabaw na kilka różnych sposobów. O zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie placu zabaw można starać się w ramach programów ogólnokrajowych, regionalnych lub lokalnych. Fundusze można uzyskać również od organizacji pozarządowych, z darowizn (od osób prywatnych lub firm) i różnego rodzaju celowych zbiórek publicznych.

Istotnym źródłem pieniędzy na place zabaw są też fundusze unijne dla przedszkoli, o które można się ubiegać na dwa sposoby: przygotowując własny projekt lub biorąc udział w projektach już realizowanych (najczęściej za pośrednictwem jednostek samorządów terytorialnych). Dostępność wyżej wymienionych funduszy może się różnić ze względu na lokalizację – spora liczba rozmaitych programów kierowana jest na tereny wiejskie.

Huśtawki w górach

Jak ubiegać się o dotację na plac zabaw w przedszkolu lub szkole?

Ubiegając się o dofinansowanie placów zabaw z konkretnego programu trzeba doskonale znać jego założenia i cele. Przyznanie środków w znacznej mierze warunkowane jest umiejętnie napisanym projektem lub petycją, w których nie tylko klarownie opisujemy nasze potrzeby oraz podajemy wszelkie niezbędne dane (np. dotyczące własności działki, jej wielkości, aktualnego stanu itp.), ale również wpisujemy się w cele konkretnego projektu. Oznacza to często wymyślenie jakiś działań edukacyjnych, które będziemy mogli zrealizować właśnie dzięki poprawie bazy przedszkola, czyli w tym przypadku stworzeniu / odnowieniu / doposażeniu placu zabaw.

Czy szkoła i przedszkole mają takie same możliwości?

Wszystko zależy od źródła i programu, z którego chcemy pozyskać środki. Szkoły, w których funkcjonują oddziały przedszkolne z zerówkami mogą mieć takie same szanse i możliwości pozyskania środków, co przedszkole. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z programem i napisać projekt / prośbę o dotację, w której tak opiszemy nasze potrzeby, by jak najlepiej pasowały do celów programu.

Zabawa na placu zabaw o poranku

Dotacje unijne na place zabaw

Unia Europejska przeznacza sporą ilość środków, które poprzez rozmaite programy można wykorzystać na działalność wychowawczą i dydaktyczną, a co za tym idzie – również na infrastrukturę, która ułatwia i uatrakcyjnia zadania przedszkoli i szkół. Projekty unijne dla przedszkoli (i nie tylko!) pozwalają na częściowe lub całościowe pokrycie kosztów związanych z rozbudową / unowocześnieniem lub budową placu zabaw.

Jak zdobyć środki unijne? Należy zacząć od znalezienia programu, w ramach którego będzie można je pozyskać. W Warszawie funkcjonuje Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, a w całej Polsce – ponad 70 terenowych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zlokalizowanych w większych i średnich miastach. W Punktach pracują konsultanci, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące aktualnych programów grantowych, pomogą znaleźć projekt unijny dla przedszkola / projekt unijny na plac zabaw oraz wyjaśnią jak zdobyć dofinansowanie unijne na wyposażenie do przedszkola.

Konsultacje można odbyć zarówno telefonicznie, jak i umawiając się na spotkanie w Punkcie Informacyjnym. Szczegółowe informacje o adresach i telefonach do poszczególnych placówek znajdziemy tutaj: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Plac zabaw z grą kółko i krzyżyk

Dofinansowania z gmin na place zabaw

Każde miasto i gmina dysponuje środkami na różnego rodzaju działania lokalne, w tym te związane z oświatą. Przedszkolny plac zabaw to kwestia, która jak najbardziej powinna leżeć na sercu włodarzom miasta / gminy i na którą środki powinny być zabezpieczone w budżecie miasta / gminy. Obecnie dofinansowanie gminy do przedszkola dotyczy wszystkich zadań realizowanych przez placówkę (dzięki temu rodzice ponoszą tylko niewielkie opłaty za przedszkole) i w miarę możliwości powinno ono również obejmować stworzenie, a następnie bieżące utrzymanie odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej dla przedszkolaków.

W dużych gminach, w których funkcjonują sołectwa – każde z nich powinno dysponować tzw. funduszem sołeckim, który z założenia ma być wykorzystywany na poprawę jakości życia mieszkańców danej wsi / sołectwa. Wiejski plac zabaw zlokalizowany przy przedszkolu doskonale wpisuje się w tę ideę, bo pozwala na zaaranżowanie bezpiecznej przestrzeni do zabawy dla najmłodszych mieszkańców wsi / sołectwa.

Prywatne przedszkola dofinansowanie z miasta / gminy, na terenie których działają, również otrzymują. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem powinno ono wynosić 75% tego, które otrzymuje przedszkole państwowe (w przeliczeniu na jedno dziecko). Nic nie stoi na przeszkodzie, by również prywatne placówki starały się o pozyskanie dodatkowych środków na plac zabaw. W ich przypadku jednak łatwiejsze będzie wyposażenie ogrodu przedszkolnego poprzez fundusze unijne dla przedszkoli, niż uzyskanie środków z budżetu miasta / gminy.

Drabinki na plac zabaw

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski to po prostu budżet partycypacyjny, który umożliwia obywatelom decydowanie na co ma być przeznaczona część środków z budżetu ich miasta / gminy. Obywatele sami mają możliwość zgłaszania projektów (w końcu sami wiedzą, czego najbardziej w danym mieście / gminie / wsi im potrzeba – tą potrzebą może oczywiście być wyposażenie przedszkoli w plac zabaw!), na które następnie mieszkańcy miasta / gminy mogą głosować.

Budżety Obywatelskie funkcjonują już w ponad 70 miastach i gminach w Polsce, a ich liczba stale rośnie. Informacje o Budżecie Obywatelskim oraz zasadach zgłaszania projektów powinniśmy znaleźć na stronach internetowych swoich miast / gmin.

Przykładowe programy / projekty

Środki unijne i budżety miast / gmin to podstawowe możliwości zdobycia funduszy na budowę i wyposażenie placu zabaw. W ramach jakich programów / projektów można starać się o pieniądze na ten cel?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

To program, którego celem jest rozwój obszarów wiejskich. W ramach tego programu możliwe jest inwestowanie w tworzenie lub rozwijanie / ulepszanie m.in. infrastruktury rekreacyjnej na terenach wiejskich, czyli właśnie placów zabaw. W ramach PROW do wykorzystania będą zarówno środki unijne, jak i krajowe – łącznie 13,5 mld euro.

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

To 15 programów regionalnych, w ramach których będą podejmowane działania rewitalizacyjne na terenach miejskich i wiejskich. W RPO można starać się m.in. o dofinansowanie przebudowy lub adaptacji obiektów na zdegradowanych terenach, w celu przywrócenia im funkcjonalności lub nadania nowych funkcji (np. rekreacyjnych). Przebudowa i modernizacja istniejących placów zabaw może wpisać się w działania RPO. W RPO wykorzystane będą środki unijne i krajowe, a więcej szczegółowych informacji można znaleźć na wojewódzkich stronach programu.

Huśtawka bocianie gniazdo

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

W ramach Funduszu, od 2015 roku, realizowany jest Projekt „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji”. Celem przedsięwzięć realizowanych w Projekcie jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenach wiejskich w skali lokalnej oraz edukacja i zaangażowanie społeczności w działania na rzecz ochrony środowiska. Place zabaw mogą wpisać się w tę inicjatywę.

Działaj lokalnie

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii stworzyły ogólnopolski program „Działaj Lokalnie”. Sieć Ośrodków „Działaj Lokalnie” ogłasza co roku lokalne konkursy grantowe, po rozstrzygnięciu których przyznawane jest od kilku do kilkudziesięciu grantów na realizację wybranych projektów. Granty mają wartość maksymalnie 6 tyś zł, więc nie pozwalają na zbudowanie placu zabaw od podstaw. W zupełności wystarczą jednak na doposażenie istniejącego już placu zabaw lub jego modernizację.

Inicjatywy obywatelskie

„Inicjatywy obywatelskie” to program udostępniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu ma być poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu lokalnych społeczności. W ramach „Inicjatyw obywatelskich” można zdobyć dofinansowanie na ekologiczne place zabaw.

Plastikowy plac zabaw z liczydłami

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

OSA to program dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Jego celem jest tworzenie plenerowych stref aktywności – ogólnodostępnych i skierowanych do różnych grup wiekowych. Na budowę placów zabaw i zewnętrznych siłowni Ministerstwo Sportu i Turystyki ma przeznaczyć w ramach tego programu 100 mln zł.

Inne możliwości dofinansowania placów zabaw

Środki unijne i krajowe to nie jedyna możliwość na zdobycie funduszy na place zabaw. Gdzie jeszcze możemy szukać pieniędzy na stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy dla dzieci?

Dziecko bawiące się na linarium

Społeczne inicjatywy firm

Coraz więcej mniejszych i większych firm, przedsiębiorstw i instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeniowych) tworzy specjalne projekty lub ogłasza konkursy, w ramach których można zdobyć środki właśnie na place zabaw. To społeczne inicjatywy, które jednocześnie promują daną markę i pozwalają na realizowanie rozmaitych pomysłów lokalnych społeczności na polepszenie ich życia, m.in. poprzez poprawę infrastruktury. W takich projektach / konkursach liczy się zazwyczaj innowacyjny pomysł i kreatywne podejście do tematu. Takie projekty prowadzą lub prowadziły m.in.: Fundacja Muszkieterowie, Nivea, Aviva, Orange.

Crowdfunding

Internet to mnóstwo możliwości, również w zakresie zbierania pieniędzy na określony cel. Portale / strony crowdfuningowe ułatwiają przeprowadzanie zbiórki funduszy zarówno przez osoby prywatne, jak i stowarzyszenia, czy fundacje. W tego typu zbiórkach ważne jest umiejętne opisanie naszych potrzeb i skuteczne promowanie zbiórki w socjalmediach. Plac zabaw ze środków pozyskanych w ramach crowdfundingu? Dlaczego nie!

Zestaw Delux w ziemie

Inicjatywy prywatne

Możliwość zebrania nawet większych środków pieniężnych na cel, na którym zależy lokalnej społeczności jest możliwe również podczas rozmaitych inicjatyw prywatnych. Wszystko zależy od kreatywności osoby lub osób, które wezmą na siebie organizację np. rodzinnego pikniku, festynu, czy aukcji. Jeżeli członkiem społeczności lokalnej jest jakiś artysta / sportowiec – można poprosić go o włączenie się w akcję, co z pewnością przełoży się pozytywnie na jej wynik.

Doradztwo ze strony firm zajmujących się profesjonalnym montażem placów zabaw

Jeżeli planujemy budowę placu zabaw, o doradztwo i/lub pomoc w załatwieniu funduszy na ten cel możemy poprosić również wybrane firmy, które zajmują się projektowaniem, produkowaniem i montowaniem placów zabaw. Taka usługa jest coraz częściej standardem u producentów małej architektury, czyli m.in. wyposażenie placów zabaw dla przedszkoli i szkół, ławek, koszy na śmieci itp.

Pobierz katalog placów zabaw dla przedszkoli 2023

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.