Zagospodarowanie terenu na placu zabaw na działce nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – co warto wiedzieć?

Budowa placu zabaw podlega Ustawie o prawie budowlanym oraz wybranym zapisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pierwszy dokument określa obiekty małej architektury, które są elementami składowymi placów zabaw, a drugi informuje o obowiązku zachowania odpowiednich odległości placów zabaw od innych obiektów. Znajomość wszystkich przepisów w tej kwestii jest niezbędna dla zrealizowania inwestycji zgodnie z prawem. Co to jest miejscowy […]

Budowa placu zabaw podlega Ustawie o prawie budowlanym oraz wybranym zapisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pierwszy dokument określa obiekty małej architektury, które są elementami składowymi placów zabaw, a drugi informuje o obowiązku zachowania odpowiednich odległości placów zabaw od innych obiektów. Znajomość wszystkich przepisów w tej kwestii jest niezbędna dla zrealizowania inwestycji zgodnie z prawem.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i dlaczego może uniemożliwić budowę placu zabaw? Jakie warunki trzeba spełnić, by móc wybudować plac zabaw na terenie nieobjętym planem miejscowym?

Zagospodarowanie terenu na plac zabaw.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (nazywany potocznie planem miejscowym lub w skrócie MPZP) to akt prawa miejscowego (obowiązuje wyłącznie na danym terenie), który określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, uchwalane przez radę gminy lub miasta i ogłaszane przez wojewodę (w wojewódzkim dzienniku urzędowym). Plany miejscowe nie mogą przekraczać granic gminy lub miasta, ale mogą dotyczyć wyłącznie części gruntów. Obecnie około 30% powierzchni kraju objęte jest ponad 40 tysiącami planów miejscowych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to jeden z najważniejszych dokumentów, z którymi musi zapoznać się inwestor planujący budowę placu zabaw w danej gminie / mieście. Plan miejscowy informuje szczegółowo o przeznaczeniu gruntów (wskazuje m.in. grunty przeznaczone pod konkretne inwestycje, np. obiekty usługowe, przedszkola czy szkoły, przychodnie lekarskie), drogach i ulicach (również tych planowanych), liniach zabudowy oraz granicach terenów chronionych, a także warunkach i zasadach podziału terenów na działki budowlane. Plan miejscowy jest dokumentem ogólnodostępnym, najczęściej udostępnianym na stronach internetowych właściwego urzędu. Jeśli w danej gminie / mieście (lub w ich części) nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – inwestor planujący budowę placu zabaw jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budowa placu zabaw na terenie nieobjętym planem miejscowym

Budowa placu zabaw na terenie, który nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i inwestycja nie jest elementem projektu budowlanego zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę – wymaga wyłącznie zgłoszenia robót budowlanych (nie wymaga występowania o pozwolenie na budowę).

Plan zagospodarowania terenu na plac zabaw.

Zgłoszenie budowy placu zabaw

Zgłoszenie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw nie wymaga składania projektu budowlanego. Zgłoszenie budowy / wykonywania robót budowlanych składa się (tak samo jak wniosek o pozwolenie na budowę) w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu, w wydziale architektoniczno – budowlanym. Stosowny formularz można pobrać w urzędzie lub e-urzędzie (ze strony internetowej starostwa lub urzędu miasta).

Zgłoszenie budowy placu zabaw powinno zawierać określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, odpowiednie szkice i rysunki inwestycji (szkice i rysunki nie muszą być wykonane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi!), opcjonalnie – projekt zagospodarowania działki / terenu z opisem technicznym instalacji (dotyczy placów zabaw, na których planujemy wykonać przyłącza np. do sieci energetycznej, wodociągowej lub gazowej – projekty branżowe muszą być wykonane przez projektantów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia).

Projekt zagospodarowania działki pod budowę placu zabaw

Jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu małej architektury, który planujemy wybudować w miejscu publicznym – do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki / terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Taki projekt musi być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych.

Projekt zagospodarowania działki określa m.in.:

  • orientację położenia działki / terenu w stosunku do stron świata i terenów sąsiednich,
  • granice działki budowlanej / granice terenu,
  • usytuowanie i obrys istniejących i projektowanych obiektów małej architektury (ich wymiary i wzajemne odległości, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej na terenach sąsiednich),
  • układ ciągów komunikacyjnych / komunikacji wewnętrznej (w nawiązaniu do komunikacji zewnętrznej – istniejącej i projektowanej),
  • ukształtowanie terenu (z oznaczeniem zmian stanu istniejącego),
  • ukształtowanie zieleni (z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia),
  • układ mediów na działce.

W części opisowej projektu zagospodarowania działki znajdują się m.in. szczegółowe informacje o przedmiocie inwestycji, istniejącym i projektowanym stanie zagospodarowania działki / terenu, a także informacje i dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników projektowanego placu zabaw oraz jego otoczenia.

Plac zabaw w parku.

Ustawy i rozporządzenia dotyczące budowy placów zabaw

Ustawy i rozporządzenia determinujące prawidłowe sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na plac zabaw to, wspomniane we wstępie, Prawo Budowlane (Ustawa o prawie budowlanym) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Najważniejsze informacje zawarte w obydwu dokumentach to:

  • zgodnie z Prawem Budowlanym wszystkie urządzenia i konstrukcje na placu zabaw są obiektami małej architektury, więc ich wykonanie i posadowienie w gruncie wymaga stosownego projektu (budowlanego lub zagospodarowania terenu) i zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę;
  • zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z § 40 ust 3.  – odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1., zgodnie z którymiplac zabaw może być zlokalizowany 7 metrów od małego parkingu dla samochodów osobowych (do 10. stanowisk), 10 metrów od większego parkingu (do 60. stanowisk) i 20 metrów od pozostałych parkingów (powyżej 60. stanowisk).

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.