Jak uzyskać pozwolenie na budowę placu zabaw – kompletny poradnik

Place zabaw w ogóle nie zostały ujęty w Ustawie o prawie budowlanym (ale pojawia się w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 19 i § 40). Ustawa o prawie budowlanym opisuje jednak urządzenia zabawowe i konstrukcje, które są elementami małej architektury i podlegają przepisom Ustawy, czyniąc tym samym z placu zabaw budowlę. Budowa placu zabaw najczęściej wymaga wyłącznie […]

Place zabaw w ogóle nie zostały ujęty w Ustawie o prawie budowlanym (ale pojawia się w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 19 i § 40). Ustawa o prawie budowlanym opisuje jednak urządzenia zabawowe i konstrukcje, które są elementami małej architektury i podlegają przepisom Ustawy, czyniąc tym samym z placu zabaw budowlę.

Budowa placu zabaw najczęściej wymaga wyłącznie zgłoszenia robót budowlanych. Wyjątkiem od tej reguły jest budowa placu zabaw, która została już zatwierdzona w decyzji o pozwoleniu na budowę w planie zagospodarowania otoczenia konkretnego budynku lub kompleksu budynków, np. plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym, plac zabaw przy przedszkolu lub szkole, bądź plac zabaw przy budynkach użyteczności publicznej (np. zlokalizowany przy urzędzie gminy, przychodni zdrowia czy domu kultury). Jak uzyskać pozwolenie na budowę placu zabaw? Wyjaśniamy krok po kroku.

Krok 1: analiza inwestycji pod kątem kwestii formalno – prawnych

Obowiązkiem inwestora jest szczegółowa analiza działki, na której ma powstać plac zabaw. Należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a w przypadku jego braku – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. WZ-ka). Z powyższymi dokumentami możemy zapoznać się w urzędzie gminy lub miasta, a w przypadku braku MPZP – wystąpić o WZ (warunki zabudowy wydawane są w formie decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i mają charakter bezterminowy). O WZ możemy również wystąpić w sytuacji, gdy warunki zabudowy dla danej działki już zostały wydane, ale nie obejmują one naszych planów. W momencie uzyskania pozwolenia na budowę przez inwestora – pozostałe decyzje w sprawie WZ automatycznie wygasają.

Wiążące dla inwestora są oczywiście wszelkie wydane już decyzje o pozwoleniu na budowę w danym miejscu, zwłaszcza jeżeli w projekcie ujęta była budowa placu zabaw. 

Krok 2: przygotowanie projektu budowlanego

Projekt budowlany placu zabaw musi być przygotowany przez architekta z uprawnieniami, posiadającego odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz prawo do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie. Architekt posiadający uprawnienia (uzyskane w efekcie pomyślnego zdania państwowego egzaminu) powinien być wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (prowadzonego przez Izbę Architektów RP).

Do przygotowania projektu budowlanego placu zabaw niezbędne będą:

 • podjęcie współpracy z architektem z uprawnieniami;
 • zamówienie u geodety mapy do celów projektowych, czyli mapy sytuacyjno – wysokościowej (mapa w skali 1:500, na której architekt nanosi obrys placu zabaw oraz sporządza projekt zagospodarowania terenu);
 • wypis z rejestru gruntów dla działki, na której będziemy budować plac zabaw i dla działek sąsiednich;
 • wypis z MPZP lub decyzja WZ.

Projekt placu zabaw powinien zostać wykonany w czterech identycznych egzemplarzach: 

 1. Egzemplarz do złożenia w urzędzie, razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
 2. Egzemplarz dla organu nadzoru budowlanego.
 3. Egzemplarz dla kierownika budowy.
 4. Egzemplarz dla inwestora.  

W przypadku placów zabaw sporządza się projekt budowlano – wykonawczy, który jednocześnie spełnia wymogi urzędowe i jest na tyle szczegółowy, m.in. w zakresie parametrów technicznych i konstrukcyjnych urządzeń, że wykonawca może w oparciu o niego zrealizować inwestycję.

Krok 3: przygotowanie uzgodnień 

Pod tym hasłem kryje się konieczność przygotowania dokumentacji dla Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP), odpowiedzialnej w urzędzie za koordynowanie uzgadniania zgłaszanych projektów budowlanych. Opinia ZUDP wyznacza odległości pomiędzy projektowanym placem zabaw a budynkami, ulicami i parkingami, zjazdami czy sieciami (również w stosunku do granic innych działek i obiektów).

Jeżeli MPZP lub WZ przewiduje dla działki, na której ma powstać plac zabaw dodatkowe warunki, które musi spełnić inwestor, wynikające np. z indywidualnych parametrów gruntu – stosowne uzgodnienia również powinny zostać zaopiniowane, a ich realizacja zabezpieczona. W niektórych przypadkach konieczne może się również okazać uzyskane pozwolenia wodno – prawnego (jeśli budowa placu zabaw mogłaby wpłynąć na gospodarkę wodną regionu) czy pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (jeśli nasza działka leży w takim obszarze).  

Krok 4: uzyskanie druku wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę składa się w wydziale architektury, w starostwie powiatowym (dla inwestycji wykonywanych na terenie danego powiatu) lub w urzędzie miasta (dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta). Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę musi być złożony na formalnym druku, który można pobrać bezpośrednio w urzędzie lub online, ze strony BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) lub strony stosownego urzędu.

Krok 5: uzupełnianie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

Wnioske o wydanie pozwolenia na budowę (pobrany w urzędzie lub online) musi zostać uzupełniony o: dane inwestora, opis rodzaju inwestycji, dokładny adres budowy oraz oznaczenie nieruchomości (dane dotyczące m.in. nr działki, obrębu i jednostki ewidencyjnej czy numeru księgi wieczystej – znajdziemy w wypisie z ewidencji gruntów).

Komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę:

 • uzupełniony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formalny druk dostępny w urzędzie lub do pobrania ze strony urzędu);
 • decyzja WZ (niezbędny wyłącznie w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
 • wypis z rejestru gruntów dla działki objętej inwestycją i działek sąsiednich;
 • projekt budowlany w 4 egzemplarzach (w projekcie powinny znaleźć się odpowiednie mapy oraz wszelkie opinie, uzgodnienia i ewentualne dodatkowe pozwolenia, wymagane przez przepisy);
 • warunki techniczne dostawy mediów (tylko jeśli budowa placu zabaw przewiduje korzystanie z mediów). 

Po złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletem dokumentów – starosta / prezydent miasta jest zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku. 

Krok 6: rozpoczęcie budowy placu zabaw

Rozpoczęcie budowy placu zabaw może nastąpić po uzyskaniu decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę, nie później jednak niż do trzech lat od momentu uzyskania tego pozwolenia na budowę (po tym czasie pozwolenie wygasa, a inwestycja wymaga ponownego złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów). Inwestor jest zobowiązany do poinformowania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Ostatnie newsy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.