Instagram YouTube Facebook

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.activeline.eu

Dane identyfikujące Sprzedawcę
Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.activeline.eu prowadzony jest przez Activeline Marcin Taczalski, Regon: 061407955, NIP: 714 173 57 82, ul. Wojciechowska 7f, 20-704 Lublin Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres kontakt biuro@activeline.eu
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
7. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu, będący przedmiotem Umowy o dostarczenie Produktu między Klientem a Sprzedawcą (umowy sprzedaży);
8. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
9. Sklep Internetowy– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną www.activeline.eu;
10. Sprzedawca- Activeline Marcin Taczalski, Regon: 061407955, NIP: 714 173 57 82, ul. Wojciechowska 7f, 20-704 Lublin
11. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy;
12. Umowa o dostarczenie Produktu – umowa o dostarczenie Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
15. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.activeline.eu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
16. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu przez Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu ze Sprzedawcą.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze sklepu Internetowego dostępnego pod domeną www.activeline.eu, oraz zasady zawierania Umów o dostarczenie Produktów za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, pod adresem internetowym www.activeline.eu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy o dostarczenie Produktu zawieranej z Klientem.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu.
7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu, jak również umowy o świadczenie usługi Newsletter.
§ 2
Procedura zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu
1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym oraz przejść o procedury płatności dostępnej po przyciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”.
2. Umowa o dostarczenie Produktu między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
3. Umowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym Sprzedawcy zmierza do zawarcia nowej Umowy o dostarczenie Produktu.
4. Klient, przesyłając do Sprzedawcy Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie zamawianych produktów ze Sprzedawcą, która wiąże Klienta przez okres 7 (siedem) dni licząc od dnia jej złożenia.
5. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
6. W wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia, przesyła do Klienta specyfikację złożonego zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
7. W terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia Sprzedawca prześle na adres email podany przez Klienta:
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa. Przesłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia wskazanego w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej.
b) potwierdzenie anulowania zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
8. W przypadku braku zapłaty za Produkt objęty Zamówieniem w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji złożonego zamówienia (z wyjątkiem płatności za pobraniem), Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
9. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część Zamówienia (z wyjątkiem płatności za pobraniem), to nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę.
10. Sprzedawca prześle Klientowi Produkt w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu.
11. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.
12. Dostępne metody dostawy Produktów opisane są na stronie Sklepu Internetowego oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
13. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klienta w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.
14. Sprzedawca zastrzega, że realizacja Zamówienia obejmująca dostawę poza teren Polski wymaga ustalenia ze Sprzedawcą zasad i warunków dostawy.
15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Przyjmowanie Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców.
§ 3
Łączna cena za dostarczenie produktu oraz akceptowalne sposoby płatności
1. Cena za dostarczenie danego Produktu (cena Produktu) jest uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego przy danym Produkcie w złotych polskich i zawiera wszelkie należne cła i podatki. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu Internetowego wskaże inaczej.
2. W Sklepie Internetowym akceptowalne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o dostarczenie Produktu:
a) płatność przy odbiorze (za pobraniem) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
b) płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sprzedawcę – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Dla wybranych Produktów mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności lub dostawy.
4. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. LUB Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą̨ na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
§ 4
Zamówienie w trybie pre-order
1. W stosunku do wybranych Produktów Sprzedający może umożliwić złożenie Zamówienia w trybie pre-order (przedsprzedaży).
2. Opcja Zamówienia pre-order dotyczy wybranych przez Sprzedającego Produktów, które nie są dostępne w ofercie Sprzedającego, ale znana jest data ich premiery lub ponownej dostępności najpóźniej w ciągu 28 dni roboczych od wprowadzenia możliwości składania zamówień pre-order w odniesieniu do konkretnego Produktu.
3. Produkty dostępne w formule pre-order są w sposób wyraźny oznaczone w Sklepie Internetowym Sprzedającego wraz z zaznaczeniem planowanej daty, w której Produkt stanie się dostępny.
4. Zamówienia pre-order mają odroczony termin wysyłki do czasu premiery Produktu lub ponownej dostępności Produktu w ofercie Sprzedającego. Zamówienie zostanie wysłane niezwłocznie po premierze Produktu lub ponownym udostępnieniu Produktu w ofercie Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.
5. Na 5 dni przed planowaną datą premiery Produktu lub ponownej dostępności Produktu w ofercie Sprzedającego, Sprzedający przypomni Klientowi o złożonym Zamówieniu w formie e-mail jeśli danemu Klientowi przysługuje przesyłka po czasie konkretnej daty premiery lub ponownej dostępności.
6. W przypadku jeśli Zamówienie złożone przez Klienta będzie obejmowało zarówno Produkty zamówione w trybie pre-order i w zwykłym trybie sprzedaży, Klient może według własnego wyboru zdecydować, czy Zamówienie ma ulec podziałowi na dwa Zamówienia, czy zostać dostarczone w całości w terminie przewidzianym na dostawę Zamówienia pre-order. W przypadku decyzji Klienta o podziale Zamówienia, Klient pokrywa niezależnie koszty dostawy każdego Zamówienia.
7. Do Zamówień w trybie pre-order, w zakresie w jakim nie są odmiennie uregulowane w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.
§5
Stosowana procedura rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność za jakość
1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
3. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.
4. Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
5. Konsument może złożyć reklamację na przykład:
a) pisemnie na adres: Activeline Marcin Taczalski, Regon: 061407955, NIP: 714 173 57 82, ul. Wojciechowska 7f, 20-704 Lublin
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@activeline.eu
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.
§6
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
3. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.
§7
Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
a) umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
b) umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;
c) umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
3. Poniżej Sprzedawca przedstawia rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.
4. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
5. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.
6. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
§8
Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy
Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych, a także do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.
§9
Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
2. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§10
Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać:
a) pisemnie na adres: Activeline Marcin Taczalski, Regon: 061407955, NIP: 714 173 57 82, ul. Wojciechowska 7f, 20-704 Lublinb) drogą korespondencji e-mail na adres: biuro@activeline.eu
2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
b) żądania Klienta,
c) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
§ 11
Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
a) pisemnie na adres: Activeline Marcin Taczalski, Regon: 061407955, NIP: 714 173 57 82, ul. Wojciechowska 7f, 20-704 Lublin
b) drogą korespondencji e-mail na adres: biuro@activeline.eu
3. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Oświadczenie może być złożone na stronie internetowej Sprzedawcy.
5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§12
Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
§ 13
Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu
1. Umowy (Umowa o dostarczenie Produktu oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) zawierane są w języku polskim.
2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o dostarczenie Produktu lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
b) konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
c) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
d) zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
f) zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
g) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
h) przeciwdziałanie nadużyciom;
i) zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
4. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
5. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
6. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów o dostarczenie Produktów przed zmianą Regulaminu.
7. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Sprzedawcy.
8. Wszystkie treści umieszczone na stronie www.activeline.eu stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedawcy. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. Dozwolone jest jedynie skopiowanie treści na użytek osobisty.
9. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
10. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną https://activeline.eu/regulamin, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
• Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
• Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
• Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
• Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
• Adres konsumenta(-ów)
• Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
• Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

POTRZEBUJESZ KONKRETNEJ OFERTY?

Chętnie zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązanie.
Wystarczy, że powiesz nam o swoich oczekiwaniach.

ZAMÓW